Οι Παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.713,12 € ΣΎΜΠΕΡΙΛ. Φ.Π.Α. 24%
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 64-98-99)
 
3. Την με αριθμό 57/2019 απόφαση Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ, προμήθειας δομικών
υλικών για διορθωτικές εργασίες προσωρινής βελτίωσης τμήματος διαδρομής
πρόσβασης επισκεπτών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα, εμποδιζόμενων αλλά και
ηλικιωμένων ανθρώπων προς το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με απ’ ευθείας ανάθεση
– έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
 
4. Την με αριθμό πρωτ.Α.Α.Υ.65/28-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
δομικών υλικών για διορθωτικές εργασίες προσωρινής βελτίωσης τμήματος
διαδρομής πρόσβασης επισκεπτών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα, εμποδιζόμενων
αλλά και ηλικιωμένων ανθρώπων προς το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο θα περιλαμβάνεται: τεχνική προσφορά με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης
όπου θα αποδέχεται τους όρους της υπ’αριθμ. 193-24/6/2019 τεχνικής έκθεσης,
φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και
πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική
τους προσφορά, στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, οδός Φιλίππου 4, Τ.Κ. 65403
 
Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 12:00 π.μ.
 
Η Πρόεδρος Ο Καλλ.Διευθυντής
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας
Κυριακή Χιώτη Θεόδωρος Γκόνης

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Η πρόσβαση στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δυσκολίες για τους επισκέπτες με κινητικά προβλήματα. Η διαδρομή από το εκδοτήριο εισιτηρίων του Αρχαίου Θεάτρου έως την είσοδο στο χώρο του Θεάτρου έχει μήκος περίπου 80,0μ. Πρόκειται για μια διαδρομή με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Η υψομετρική διαφορά στο σύνολο της διαδρομής είναι 4,0μ περίπου

 • Η διαδρομή αποτελείται από 3 τμήματα:

το πρώτο τμήμα ορίζεται από το εκδοτήριο εισιτηρίων έως και το πέρας του πέτρινου τμήματος της διαδρομής μήκους περίπου 40,0μ

το δεύτερο τμήμα από το πέρας του πέτρινου μονοπατιού έως την είσοδο της παρόδου μήκους περίπου 20,0μ

και το τρίτο τμήμα που περιλαμβάνει την ανατολική πάροδο που οδηγεί στο Αρχ. Θέατρο μήκους περίπου 22,0μ

 • Το πλάτος του διαδρόμου κίνησης επισκεπτών είναι μεταβαλλόμενο από 1,80μ έως 4,30μ το μέγιστο

 • Τα υλικά του διαδρόμου κίνησης είναι διακριτά (τμήμα του είναι πέτρινο, με χώμα ή χαλίκι )

 • Παρουσιάζει διαφορετικές κλίσεις ανά τμήμα με αποτέλεσμα να είναι εκτός προδιαγραφών για χρήση ΑμεΑ τόσο τοπικά όσο και συνολικά

 • η έντονη χρήση του τμήματος της διαδρομής τους καλοκαιρινούς μήνες υπό συνθήκες ανθρωποσυνωστισμού και αυξημένης κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την απουσία δικτύου ομβρίων υδάτων για σωστές απορροές των νερών της βροχής έχουν προκαλέσει τοπικά λακούβες, ρηγματώσεις, απώλεια της επιφανειακής στρώσης κυκλοφορίας σε τμήματα της διαδρομής

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη άμεσων διορθωτικών εργασιών προσωρινής βελτίωσης της υφιστάμενης διαδρομής σημειακά πριν την έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Αναφέρονται ανά τμήμα οι διορθωτικές επεμβάσεις τοπικά

στο πρώτο τμήμα ( εκδοτήριο εισιτηρίων έως και το πέρας του πέτρινου τμήματος της διαδρομής μήκους 40,0μ)

 • χειρωνακτική αποξήλωση επιφανειακής στρώσης από πατημένο χώμα και επανατοποθέτηση της με υπόβαση χαλίκι (3 Α) πάχους12 εκατ και πατημένο χώμα 8 εκατ εκτιμώμενης επιφάνειας 30,0μ2

 • συμπλήρωση επιφανειακής στρώσης με χαλίκι πάχους 15-20 εκατ επιφάνειας 80,0μ2 περίπου στο χώρο του εκδοτηρίου εισιτηρίων

στο δεύτερο τμήμα (από το πέρας του πέτρινου μονοπατιού έως την είσοδο της παρόδου μήκους περίπου 20,0μ)

 • συμπλήρωση επιφανειακής στρώσης με χαλίκι πάχους 20 εκατ επιφάνειας 60,0μ2 περίπου στο χώρο του εκδοτηρίου εισιτηρίων

 • τοποθέτηση ξύλινων καδρονιών διατομής 8 x 8 εκατ σε μήκος 8,0μ περίπου καθ ύψος σε 3 σειρές ώστε να εγκιβωτιστούν στο έδαφος τουλάχιστον 10 εκατ και να εξέχουν 14 εκατ αντίστοιχα που θα λειτουργήσουν ως «κράσπεδα» που θα οριοθετούν την διαδρομή και ταυτόχρονα θα συγκρατούν το χαλίκι τοποθέτησης

στο τρίτο τμήμα (ανατολική πάροδος προς το Αρχ. Θέατρο μήκους περίπου 22,0μ)

 • διόρθωση υφιστάμενων κλίσεων απορροών ομβρίων χειρωνακτικά

 • συμπλήρωση επιφανειακής στρώσης με χαλίκι πάχους 10-15 εκατ επιφάνειας 70,0μ2 περίπου στο χώρο του εκδοτηρίου εισιτηρίων

Ακολουθεί ο Πίνακας 1 προϋπολογισμού οικοδομικών υλικών για την υλοποίηση των διορθωτικών εργασιών στο υπόψη τμήμα 80,0μ.μ της διαδρομής προς το Αρχαίο Θέατρο από το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Γεωύφασμα διαχωρισμού

(μη υφαντό γεωύφασμα πάχους 1,25 mm από ίνες πολυπροπυλενίου για διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m αντοχής σε διάτρηση 3000 N)

80μ2 + 60 μ2 + 70 μ2 = 210,0μ2

3 Α : 80 μ2 χ 0,20μ + 60 μ2 χ 0,20μ + 70 μ2 χ 0,15μ = 38,50μ3 συμπυκν. x 1,35= 51,97 μ3 επι αυτοκινήτου x 1,6 tn/m3 = 83,16 tn . Σε μεγάσακους των 1.300 κιλών ήτοι 64 τεμάχια

Ξυλεία πεύκης (Ά ποιότητας) διατομής 13 εκατ x 7,5 εκατ μήκους 100 εκατοστών :

30,0 τρέχοντα μέτρα ξυλεία πεύκης διατομής 13εκ x 7,5 εκ μήκους 100 εκατοστών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

Γεωύφασμα διαχωρισμού

Μ2

210,0

1,80€

378,0€

2

Χαλίκι ανάμικτο (3 Α ) μεγάσακος των 1.300,0κιλών

Τεμ.

64,0

25,0€

1.600,0€

3

Ξυλεία πεύκης διατομής 13 εκ x 7,5 εκ μήκους 100 εκατοστά

Τεμ.

30,0

7,0€

210,0€

Μερικό Σύνολο:

2.188,0€

ΦΠΑ (24%):

525,12€

Τελικό Σύνολο

2.713,12 €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Συνημμένα: Τοπογραφικό Σκαρίφημα κλ: 1:200

Καβάλα, 24 Μαΐου 2019

Οι συντάκτες

Πέικος Κωνσταντίνος Ζδρατσκίδης Παύλος

Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΟΧ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΙΔΟΧ

 

 

« 1 από 2 »

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ

 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας – Θρακική Εστία Ν. Καβάλας

 

«Η Ταγαροβρεμέν’ (Σηλυβριά)»

  

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

στις 7 το απόγευμα

 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., το Λύκειο Ελληνίδων και η Θρακική Εστία Καβάλας, παρουσιάζουν την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 7 το απόγευμα, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου την παιδική παράσταση «Η Ταγαροβρεμέν’ (Σηλυβριά)». Πρόκειται για την δραματοποίηση ενός θρακιώτικου παραμυθιού.

Τα λαϊκά παραμύθια της Θράκης αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και την ιδιοσυγκρασία των Θρακών και μας προσφέρουν σπάνιες εικόνες από τη συγκρότηση της καθημερινής ζωής στη Θράκη. Τα παραμύθια λέγονταν στη Θράκη σε διάφορες περιστάσεις. Οι γυναίκες τα αφηγούνταν, όταν νυχτέρευαν, όταν δούλευαν στο λανάρισμα των μαλλιών, στο τρίψιμο του καλαμποκιού. Οι μυλωνάδες τα έλεγαν, όταν πήγαιναν οι χωρικοί να αλέσουν το σιτάρι στους νερόμυλους και περίμεναν τη σειρά τους. Οι τσομπάνηδες στα καλύβια τους, οι κυνηγοί, οι τσαγκάρηδες έλεγαν συχνά παραμύθια τολμηρά για να γελάσουν. Οι άντρες στα καφενεία μερικές φορές έλεγαν παραμύθια που διαρκούσαν πολλές βραδιές.

Σχετικά με τις καταγραφές των θρακιώτικων παραμυθιών αξίζει να αναφερθεί ότι  άρχισαν να δημοσιεύονται μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα και τεράστια ήταν η συνεισφορά στην καταγραφή παραμυθιών του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, καθώς και της Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή από τη Σηλυβρία.

 

Το παραμύθι που επιλέξαμε να δραματοποιήσουμε και να παρουσιάσουμε με την ομάδα του θεατρικού παιχνιδιού του ΛΕΚ, σε συνεργασία με τις αφηγήτριες της Θρακικής Εστίας και τα παιδιά των τμημάτων παραδοσιακών χορών των δυο Συλλόγων είναι η «Ταγαροβρεμέν’» από τη Συληβρία.

 

Ένα βασιλόπουλο, χαμένο στο δάσος, φιλοξενείται από απλούς ανθρώπους του λαού κι όταν οι μοίρες ορίζουν πως το μικρό κορίτσι τους θα γίνει η μελλοντική του γυναίκα, εκείνος αντιστέκεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αλλάξει το γραμμένο. Πάντα όμως κάτι γίνεται και το κορίτσι τα καταφέρνει να ζήσει, να μεγαλώσει και τελικά να πάρει για άντρα της το βασιλόπουλο.

Μέσα από το λαϊκό αυτό παραμύθι προβάλλουν αξίες και μηνύματα όπως:

 • Η αξία της φιλοξενίας, που προσφέρεται κυρίως από τους απλούς ανθρώπους του λαού.

 • Η αξία της μόρφωσης και η επιθυμία και τα όνειρα των γονιών για ένα καλύτερο μέλλον του παιδιού τους

 • Η χαρά που δίνει ένα παιδί σε μια οικογένεια ή μια άκληρη γυναίκα.

 • Η αγάπη της μητέρας, φυσικής ή ακόμα και θετής, όπως εκφράζεται μέσα από την αγάπη και της γυναίκας του τσομπάνη, της περιβολάρισσας αλλά και της βασίλισσας προς το κοριτσάκι.

 • Η δύναμη της αγάπης που μαλακώνει την καρδιά.

 • Η δύναμη της μοίρας που υπερνικά τα πάντα.

Και όπως συμβαίνει στα περισσότερα παραμύθια, το τέλος είναι πάντα καλό. Είναι φανερή η προσπάθεια των παραμυθάδων να δείξουν ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ότι σε αυτόν τον κόσμο όλα μπορεί να συμβούν, κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται και κανένας δεν είναι μόνος του. Έτσι κι εδώ οι φτωχοί γίνονται πλούσιοι, το άδικο και η κακία τιμωρούνται και η καλοσύνη ανταμείβεται. Ο γάμος και οι χαρές αποτελούν την ευτυχή κατακλείδα, που καταξιώνει την ένωση δύο ανθρώπων και τη διασφάλιση της αρμονίας και της συνέχισης της ζωής.

Στη δική μας δραματοποίηση, όλα αυτά ζωντανεύουν, χωρίς τη χρήση ιδιαίτερων σκηνικών ή αντικειμένων, μέσα από τα λόγια των αφηγητριών αλλά κυρίως μέσα από τις εικόνες που δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά με τα σώματά τους ή τους διαλόγους τους, καθώς και με τη βοήθεια της μουσικής που υποβάλλει συναισθήματα και δημιουργεί μια ιδιαίτερα παραμυθένια ατμόσφαιρα. Στην παρουσίαση του ευτυχισμένου τέλους συμβάλλουν τα θρακιώτικα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί.

 

Τα λαϊκό παραμύθι αποτελεί μια ανεπανάληπτη κληρονομιά που καθρεφτίζει τις ενδότερες ανάγκες και αναζητήσεις της κάθε κοινωνίας. Με την επανάληψή του από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, το παραμύθι γίνεται  πρότυπο συμπεριφοράς και σημείο αναφοράς που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Προσφέρει κάτι σπουδαιότερο από απλή διασκέδαση ενός ακροατηρίου, αφού το παραμύθι κατατάσσεται στα είδη της λογοτεχνίας. 

Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας

Θεατρική Διδασκαλία – Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Παπάζογλου, Σμαράγδα Μελαδιανού

Δασκάλα Χορού: Ιωάννα Βασιλειάδου

Ομάδα Θεάτρου ΛΕΚ: Ελένη Λαζαρίδου, Χριστίνα Λατσούδη, Άκης Κουτσούκης, Αγγελίνα Ιωαννίδου, Γιάννης Ιωαννίδης, Αρίσταρχος Ταμανάς, Αντιγόνη Ταμανά, Σωτηρία Τσουλουφίδου, Δροσιά- Ειρήνη Σιώμου, Αναστασία Φεστερίδου, Κων/να Κρυστάλλη, Ερατώ Στογιαννίδου, Ελένη Κιτσουκάκη, Πετρίνα Κιτσουκάκη, Ελένη Αντωνιάδου, Χρήστος Γεωργίου, Δήμητρα Γεωργίου, Βίκυ Κεφαλαδέλη, Ιάσονας Λάλας, Λουκάς Λακιρδακίδης, Ιωάννα Δαδάμη, Ζωή- Όλγα Βερμίσογλου, Χρύσα Αγγελοπούλου, Γρηγόρης Τσακμάκης, Παύλος Σαρόγλου, Αχιλλέας Σαρόγλου, Κορίνα Βικίδου, Βίκυ Μπελέφτα

 

Ομάδα Παραδοσιακών χορών ΛΕΚ: Αγγελίνα Ιωαννίδου, Γιάννης Ιωαννίδης, Αρίσταρχος Ταμανάς, Αντιγόνη Ταμανά, Σωτηρία Τσουλουφίδου, Ελένη Κιτσουκάκη, Πετρίνα Κιτσουκάκη, Βίκυ Κεφαλαδέλη, Ιωάννα Δαδάμη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κων/νος Δαμπαλάς, Νάσος Τσακίρης, Χριστίνα Κριθάρα, Αλίκη Σταμάτη, Αναστασία- Χαριτίνη Γρηγοριάδου, Αγγελική Κοψίδα, Φωτεινή Νικολέτου, Φωτεινή Γεωργιάδου, Ελένη Σαββίδου

 

 

Θρακική Εστία Καβάλας

Αφηγήτριες: Παρθένα Ιωαννίδου, Γεσθημανή Κούφτα

Δασκάλα Χορού: Νίκη Δρομπαλή

 

Ομάδα παραδοσιακών χορών Θρακικής Εστίας: Εμμανουέλα Μήτογλου, Βασιλική Σιδηροπούλου, Άννα-Μαρία Τσακαλιάδη, Βενετία Κουτσογιάννη, Ιωάννα Τζούμα, Βασιλική Ζωγράφου, Μαρία Ναλμπάντη, Χίλτε-Βασιλική Κωνσταντινίδου, Στέλλα Ιώβη, Χαράλαμπος Θαγγόπουλος

 

 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

 

 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο ερασιτεχνικού θεάτρου. Επτά ερασιτεχνικές ομάδες της πόλης ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, μετά από πρόταση της Προέδρου κ. Κορίνας Χιώτη Πρασσά και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας κ. Θοδωρή Γκόνη, την αριστουργηματική κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Δωδέκατη Νύχτα».

Δύο βραδιές, στο κατάμεστο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί της περιοχής μας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη θεατρική περίοδο.

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, συνάντηση μεταξύ της Προϊσταμένης κ. Σταυρούλας Δαδάκη, της Προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας κ. Κορίνας Χιώτη – Πρασσά, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Θοδωρή Γκόνη, του Προέδρου του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας κ. Σμαράγδου Κρεμύδα, της Γ. Γραμματέως κ. Πένυς Μαμαλιά και του Οργ. Γραμματέως κ. Μένιου Δημογέροντα.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η συζήτηση της ομόφωνης απόφασης που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για την πρόταση τοποθέτησης προσωρινής ράμπας, που θα εξυπηρετεί την ομαλή και ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, των εμποδιζόμενων αλλά και των ηλικιωμένων στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Φιλίππων, πρόταση για την οποία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον η κ. Δαδάκη.

 

 Η Πρόεδρος κ. Κορίνα Χιώτη – Πρασσά, με μεγάλο σεβασμό στις ανάγκες των συμπολιτών μας και πιστεύοντας ότι ο Πολιτισμός και οι Τέχνες είναι για όλους, δηλώνει ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας θα προχωρήσει στην άμεση τοποθέτηση της προσωρινής ράμπας.

 

Διεθνής διάκριση για το Φεστιβάλ Φιλίππων και το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας 
~
Τη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να ‘κατακτήσει’ το Φεστιβάλ Φιλίππων και το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας τις προσεχείς ημέρες, με δυο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 25, 26 και 27 Απρίλιου ο «Ίων» του Ευριπίδη, η παράσταση που άνοιξε το 1ο Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος στις Κρηνίδες σε παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων το 2017, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, με τους Κωνσταντίνο Μπιμπή, Δήμητρα Χατούπη και Νίκο Τουλιάτο επί σκηνής, παρουσιάζεται στο θέατρο «THE TANK» του Μανχάταν με αγγλικούς υπέρτιτλους. Ώρα έναρξης 20.00. Ενώ ανήμερα της πρωτομαγιάς το Πανεπιστήμιο του Brooklyn τιμά τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, Θοδωρή Γκόνη.

Αναλυτικότερα, ο Θοδωρής Γκόνης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης της Αμερικανίδας Σκηνοθέτιδος Laura Tesman και των συναδέλφων της. Η ομιλία του, με τίτλο «Οδυσσέας, ο ήρωας της καρτερίας, η Τέχνη της επιβίωσης και ο νόστος», αντλεί το θέμα της από το φετινό «Φεστιβάλ Φιλίππων 2019» το οποίο είναι αφιερωμένο στην Οδύσσεια του Ομήρου. Ώρα έναρξης εκδήλωσης 14.00. Τους καλλιτέχνες-εκπροσώπους του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και τον Θοδωρή Γκόνη θα υποδεχθεί ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη κος Κωνσταντίνος Κούτρας την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 12.00.

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019)

 

Ένας από τους βασικούς στόχους ενός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι η ουσιαστική σύνδεσή του με την πόλη και το καλλιτεχνικό δυναμικό της.  Αυτό προσπαθήσαμε και το καταφέραμε με εμφατικό τρόπο. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας έγινε ένας πραγματικός πυρήνας πολιτισμού και όχι απλώς μια αίθουσα που παραχωρείται.

Με πολλές δράσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, αναγνώσεις αλλά κυρίως δικές μας παραγωγές, για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι, ανακαλύψαμε και αναδείξαμε Καβαλιώτες συγγραφείς, αξιοποιήσαμε επαγγελματίες ηθοποιούς και μουσικούς που ζουν και εργάζονται στην πόλη, δώσαμε τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να δείξουν τη δουλειά τους στη σκηνή του «Αντιγόνη Βαλάκου».  Πετύχαμε, να συνομιλούν οι τέχνες μεταξύ τους…η μουσική, η ποίηση, ο γραπτός λόγος, το θέατρο, δημιουργώντας την δική μας «τοπική καλλιέργεια» που είναι και το μεγάλο μας στοίχημα.

Ανακαλύψαμε και δημιουργήσαμε καινούργιους χώρους έκφρασης κι επικοινωνίας με το εξαιρετικό κοινό της Καβάλας, που αποδέχθηκε όχι μόνο την συλλογική μας προσπάθεια, αλλά και όλες τις καλλιτεχνικές μας απόπειρες,  που έδωσαν επιθυμητά αποτελέσματα. Γίναμε περισσότερο τολμηροί και πετύχαμε.  Οραματιστήκαμε κατ’ αρχήν την ανάπτυξη της εξωστρέφειας κι έτσι οι παραγωγές μας πορεύτηκαν εκτός Καβάλας, με πιο πρόσφατα παραδείγματα τις παραστάσεις: «Η Βιογραφία του Πατρογονικού» και «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Ο Ξεπεσμένος Δερβίσης υπό την βασιλικήν δρυν», που περιόδευσαν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Δράμα και στο νέο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών. Αντίστοιχα, η παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη που δημιουργήθηκε στο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος στην περιοχή των Κρηνίδων, παρουσιάζεται τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη. 

Εξίσου σημαντική είναι η σταθερή παρουσία μας τα τελευταία χρόνια στα συνέδρια που διοργανώνονται στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με δικές μας παραστάσεις, αφιερωμένες σε έναν μεγάλο ποιητή ή πεζογράφο.  Φέτος παρουσιάσαμε το θεατρικό αναλόγιο «Το Λάθος» του Αντώνη Σαμαράκη σε σκηνοθετική επιμέλεια/σύνθεση κειμένου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μας Θοδωρή Γκόνη και συντελεστές τους Νίκο Γαλανό, Δημήτρη Πιατά, Σταύρο Ράγια και Ανδρέα Γεωργιάδη.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της πορείας μας είναι οι συμπαραγωγές.  Χαρακτηριστικό δείγμα, η παράσταση «Χοηφόρες» του Αισχύλου που παρουσιάστηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και την ομάδα Vasistas, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου και σε περιοδεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι πρόβες του έργου πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Καβάλας, στην περιοχή των Κρηνίδων.

 

Αναπόσπαστο κομμάτι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και της ιστορίας του παραμένει πάντα το Φεστιβάλ Φιλίππων.  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας διαθέτει για την υλοποίηση του προγράμματος τα στελέχη, το προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του προκειμένου να εξασφαλιστεί η άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεσή του και βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τους συμβαλλόμενους ώστε να συντονίζονται οι ενέργειες τους και να επιλύονται τα ανακύπτοντα προβλήματα. 

 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Θοδωρής Γκόνης, με την μεγάλη και πολύτιμη γνώση συνολικά για το χώρο του θεάτρου, συνδράμει στην πετυχημένη πορεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Έχοντας την έμπειρη ματιά του σκηνοθέτη, αλλά γνωρίζοντας παράλληλα και το  θεατρικό γίγνεσθαι, αποτελεί σημαντικό παράγοντα  τόσο για τις παραγωγές, όσο για το πρόγραμμα των παραστάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και του Φεστιβάλ Φιλίππων.

Επιθυμία για το κοινό της πόλης ενός ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι να έχει τη δυνατότητα να δει επί σκηνής έργα σημαντικών συγγραφέων, παραστάσεις σπουδαίων σκηνοθετών με τη συμμετοχή αξιόλογων ηθοποιών.  Εκτός λοιπόν από τις δράσεις και τις παραγωγές (πέντε φέτος) του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., πλήθος μετακλήσεων και φιλοξενιών λαμβάνουν χώρα σε όλη τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου.

Φέτος φιλοξενήσαμε τις εκθέσεις δύο σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος παρουσίασε την συλλογή έργων με τίτλο «Φωτισμένα». Ο εικαστικός – γλύπτης Αστέρης Γκέκας παρουσίασε την έκθεση κοινής μνήμης με τίτλο «Παλίμψηστα Λάβαρα».

Προχωρήσαμε στη δημιουργία Εφηβικής Σκηνής, με μια εναλλακτική παράσταση που παρουσιάστηκε στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Νομού Καβάλας, αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής ποίησης, τη Ζωή Καρέλλη και την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, ώστε οι μαθητές να τις γνωρίσουν καλύτερα μέσα από τον κόσμο του θεάτρου.

Συνεχίζουμε να δίνουμε το βήμα στους μαθητές να εκφραστούν ετοιμάζοντας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καβάλας, παραστάσεις τις οποίες παρουσιάζουν στο πλαίσιο της Γιορτής Μαθητικού Θεάτρου. Φέτος η «4η  Γιορτή Μαθητικού Θεάτρου» ξεπέρασε  κάθε προηγούμενο σε συμμετοχή, αφού πάνω από 350 μαθητές και εκπαιδευτικοί για 14 μέρες παρουσίασαν αξιέπαινες παραστάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν πάνω από 2.500 θεατές με την αίθουσα του θεάτρου «Αντιγόνη Βαλάκου» να πάλλεται από το χειροκρότημα των θεατών.

Οι ερασιτεχνικές ομάδες της περιοχής ενώθηκαν μετά από κάλεσμα της Προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας κ. Κορίνας Χιώτη – Πρασσά και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Θοδωρή Γκόνη και παρουσιάζουν το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Δωδέκατη Νύχτα» στις 17 και 18 Απριλίου στο θέατρο «Αντιγόνη Βαλάκου» με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., διασφάλισε για όλες τις παραγωγές του, δωρεάν είσοδο για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, τα ΑμεΑ, καθώς και μειωμένο εισιτήριο για όλους τους συνταξιούχους.

Και βέβαια δεν σταματήσαμε εδώ, αφού προχωρήσαμε και στον εκσυγχρονισμό μας με την  αγορά και εγκατάσταση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής και διπλογραφικής λογιστικής διαχείρισης που απευθύνεται σε φορείς όπως το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν δύο κλιματιστικά μηχανήματα, ένα στο φουαγιέ για ψύξη/θέρμανση του χώρου και ένα στο ηλεκτρολογείο του θεάτρου για την αποτροπή υπερθέρμανσης της λειτουργίας του εξοπλισμού.

Έγινε αντικατάσταση της εισόδου με γυάλινες πόρτες στο θέατρο και απέκτησε σύγχρονο χαρακτήρα με την ανάλογη αισθητική. Πραγματοποιήσαμε επισκευή και συντήρηση του φουαγιέ, βιολογικό καθαρισμό των θέσεων του θεάτρου σεβόμενοι το κοινό που μας τιμά με την παρουσία του. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, τοποθετήθηκαν στα ταμεία μας τερματικά μηχανήματα POS για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.  Στα  άμεσα σχέδια μας είναι η προμήθεια συστήματος προβολής υπέρτιτλων για την εξυπηρέτηση των κωφών στις θεατρικές παραγωγές μας.

Στη δράση και στη λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ο ρόλος  της Δημάρχου Καβάλας κ. Δήμητρας Τσανάκα, ήταν και  είναι καθοριστικός. Τόσο η αυτονομία λόγω εμπιστοσύνης στην Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σ’ όλα τα στελέχη,  με την οποία σχεδιάζει, οργανώνει και πραγματοποιεί το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τις δράσεις και παραγωγές του, όσο και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης του, που καταγράφει θεαματικά αποτελέσματα, οφείλονται στην διορατικότητα και το πολιτικό ταλέντο της Δημάρχου, η οποία έχει αντίληψη και γνώση των πραγμάτων κι αυτό εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους, γιατί δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος και οι στόχοι γίνονται εφικτοί.  Με την σταθερή και σημαντική αρωγή της Δημάρχου, καταφέραμε  να κρατήσουμε ψηλά το κύρος του θεάτρου. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας έλαβε τη χρονιά που πέρασε τη μεγαλύτερη  επιχορήγηση  από το Υπουργείο Πολιτισμού, ως αναγνώριση της δυναμικής καλλιτεχνικής παρουσίας του. Αυτό είναι μια επιβράβευση για την πόλη της Καβάλας.   

Για την πορεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η Πρόεδρός του κ. Κορίνα Χιώτη – Πρασσά δηλώνει:

«Οργανώνοντας τις δομές, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεση της η διοίκηση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης οδήγησε τις εξελίξεις στην επιθυμητή κατεύθυνση ανεβάζοντας τον πήχη σε ακόμη ψηλότερο επίπεδο και βέβαια πολλαπλασιάζοντας την πολιτιστική και πολιτισμική ωφελιμότητα του Δήμου Καβάλας προς τους δημότες.  

Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό και θέτουμε νέους στόχους, για να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα της επόμενης καλλιτεχνικής περιόδου, κινούμενοι στους ίδιους άξονες, προσπαθώντας όμως πάντα να γινόμαστε καλύτεροι!»