Την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 20:00 η παρουσίαση προγράμματος του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων. 
Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στο Καρνάγιο

Φεστιβάλ Φιλίππων
7/7-31/8
~Ομήρου Οδύσσεια – Η Τέχνη της Επιβίωσης~ 

«Ο Όμηρος, πολλαπλός Θεός, δούλεψε χωρίς σβησίματα, τα πρώτα και τα ύστερα μαζί, προσφέροντας μας ολόκληρο τον κόσμο των ανθρώπων και των Θεών»

Rene Char

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 62ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00 € συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 64-98-08)

  3. Την με αριθμό 53/2019 απόφαση που αφορά τις υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου υλικού 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων, με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση προδιαγραφών

  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 61/13-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης του έντυπου υλικού του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται: τεχνική προσφορά με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αποδέχεται τους όρους της υπ’αριθμ. 182-14/6/2019 τεχνικής έκθεσης, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική τους προσφορά, στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, οδός Φιλίππου 4, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, μέχρι την Τρίτη 18/6/2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

 

Η Πρόεδρος

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

 

 

Κυριακή Χιώτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Υπηρεσίες εκτύπωσης έντυπου υλικού 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(CPV: 79810000-5)

Κ.Α. 64-98-08

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης του έντυπου υλικού του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

εκτύπωση των εντύπων του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων με τα

κατωτέρω χαρακτηριστικά:

– 20.000 τεμάχια μικρού booklet 28 σελίδων (μαζί με εξώφυλλο/

οπισθόφυλλο) σε σχήμα 9,5×14,5 cm

Έγχρωμη εκτύπωση

Χαρτί γραφής 90γρ

Χαρτί εξωφύλλου γραφής 100γρ

Βιβλιοδεσία: ραφτό (καρφίτσα)

– 2.000 τεμάχια μικρού ξενόγλωσσου booklet 28 σελίδων (μαζί με εξώφυλλο/

οπισθόφυλλο) σε σχήμα 9,5×14,5 cm

Έγχρωμη εκτύπωση

Χαρτί γραφής 90γρ

Χαρτί εξωφύλλου γραφής 100γρ

Βιβλιοδεσία: ραφτό (καρφίτσα)

– Κεντρικό booklet 100 σελίδων σε σχήμα 17×22 cm

Έγχρωμη εκτύπωση

Χαρτί εσωτερικό γραφής 100γρ

Χαρτί εξωφύλλου velvet 300gr+πλαστικοποίηση μιας όψης

Βιβλιοδεσία:κολλητή ράχης

Ποσότητα: 1.500 τμχ

– Αφίσα Α3+ (33×48,7)

χαρτί illustration 130gr

έγχρωμη εκτύπωση

ποσότητα: 300 τμχ

– κάρτες εθελοντών μικρές / έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων

Ποσότητα: 100 τμχ

– βεβαιώσεις εθελοντών / Α4/ ματ χαρτί, έγχρωμη εκτύπωση Ποσότητα 60 τμχ

– κάρτες ελευθέρας εισόδου σε σχήμα 8x11cm / έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων

Ποσότητα – 300 τμχ

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

β) Ν. 3852/2010

γ) Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 2 Οικονομική Προσφορά

Στη τιμή θα περιέχονται όλες οι επιβαρύνσεις εκτύπωσης και παράδοσης του έντυπου υλικού. Οι τιμές να δίνονται για το σύνολο της υπηρεσίας που θα χρειαστεί, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της έκθεσης σε ξεχωριστό φάκελο.

ΑΡΘΡΟ 3 Κριτήριο Κατακύρωσης

Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωμές προμηθευτή

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των εντύπων που θα παραδίδονται και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 5 Αναθεώρηση τιμών – Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας αυτής και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την υπηρεσία αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των τεμαχίων πέραν απ αυτά πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιμολόγιο της μελέτης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6 Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων

Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποια υπηρεσία  για την οποία κατέθεσε προσφορά (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 7 Τόπος παράδοσης

Ο τόπος παράδοσης ορίζεται τα  γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας. Η τιμή της υπηρεσίας θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις των εργασιών παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8 Παράδοση – Προθεσμία εκτέλεσης  – Υπέρβαση προθεσμίας

Η παράδοση του έντυπου υλικού θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9 Εγγυήσεις

Οι διαγωνιζόμενοι στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να καταθέσουν:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν την καλής ποιότητα των υλικών τα οποία θα αποτελέσουν το έντυπο υλικό του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής                                               Η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας                                        του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

                                                           

 

        Θ.Γκόνης                                                                                                                                                                 Κ. Χιώτη

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας ενημερώνει, ότι πρόκειται να ανανεώσει την ετήσια σύμβαση ασφαλίστρων, που αφορούν την κάλυψη του

οχήματός που διαθέτει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 12:00 μ.μ., προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους.

 

 

« 2 από 2 »

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ

 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας – Θρακική Εστία Ν. Καβάλας

 

«Η Ταγαροβρεμέν’ (Σηλυβριά)»

  

Κυριακή 12 Μαΐου 2019

στις 7 το απόγευμα

 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., το Λύκειο Ελληνίδων και η Θρακική Εστία Καβάλας, παρουσιάζουν την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 7 το απόγευμα, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου την παιδική παράσταση «Η Ταγαροβρεμέν’ (Σηλυβριά)». Πρόκειται για την δραματοποίηση ενός θρακιώτικου παραμυθιού.

Τα λαϊκά παραμύθια της Θράκης αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και την ιδιοσυγκρασία των Θρακών και μας προσφέρουν σπάνιες εικόνες από τη συγκρότηση της καθημερινής ζωής στη Θράκη. Τα παραμύθια λέγονταν στη Θράκη σε διάφορες περιστάσεις. Οι γυναίκες τα αφηγούνταν, όταν νυχτέρευαν, όταν δούλευαν στο λανάρισμα των μαλλιών, στο τρίψιμο του καλαμποκιού. Οι μυλωνάδες τα έλεγαν, όταν πήγαιναν οι χωρικοί να αλέσουν το σιτάρι στους νερόμυλους και περίμεναν τη σειρά τους. Οι τσομπάνηδες στα καλύβια τους, οι κυνηγοί, οι τσαγκάρηδες έλεγαν συχνά παραμύθια τολμηρά για να γελάσουν. Οι άντρες στα καφενεία μερικές φορές έλεγαν παραμύθια που διαρκούσαν πολλές βραδιές.

Σχετικά με τις καταγραφές των θρακιώτικων παραμυθιών αξίζει να αναφερθεί ότι  άρχισαν να δημοσιεύονται μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα και τεράστια ήταν η συνεισφορά στην καταγραφή παραμυθιών του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου από τις Σαράντα Εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, καθώς και της Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή από τη Σηλυβρία.

 

Το παραμύθι που επιλέξαμε να δραματοποιήσουμε και να παρουσιάσουμε με την ομάδα του θεατρικού παιχνιδιού του ΛΕΚ, σε συνεργασία με τις αφηγήτριες της Θρακικής Εστίας και τα παιδιά των τμημάτων παραδοσιακών χορών των δυο Συλλόγων είναι η «Ταγαροβρεμέν’» από τη Συληβρία.

 

Ένα βασιλόπουλο, χαμένο στο δάσος, φιλοξενείται από απλούς ανθρώπους του λαού κι όταν οι μοίρες ορίζουν πως το μικρό κορίτσι τους θα γίνει η μελλοντική του γυναίκα, εκείνος αντιστέκεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αλλάξει το γραμμένο. Πάντα όμως κάτι γίνεται και το κορίτσι τα καταφέρνει να ζήσει, να μεγαλώσει και τελικά να πάρει για άντρα της το βασιλόπουλο.

Μέσα από το λαϊκό αυτό παραμύθι προβάλλουν αξίες και μηνύματα όπως:

  • Η αξία της φιλοξενίας, που προσφέρεται κυρίως από τους απλούς ανθρώπους του λαού.

  • Η αξία της μόρφωσης και η επιθυμία και τα όνειρα των γονιών για ένα καλύτερο μέλλον του παιδιού τους

  • Η χαρά που δίνει ένα παιδί σε μια οικογένεια ή μια άκληρη γυναίκα.

  • Η αγάπη της μητέρας, φυσικής ή ακόμα και θετής, όπως εκφράζεται μέσα από την αγάπη και της γυναίκας του τσομπάνη, της περιβολάρισσας αλλά και της βασίλισσας προς το κοριτσάκι.

  • Η δύναμη της αγάπης που μαλακώνει την καρδιά.

  • Η δύναμη της μοίρας που υπερνικά τα πάντα.

Και όπως συμβαίνει στα περισσότερα παραμύθια, το τέλος είναι πάντα καλό. Είναι φανερή η προσπάθεια των παραμυθάδων να δείξουν ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ότι σε αυτόν τον κόσμο όλα μπορεί να συμβούν, κανείς δεν πρέπει να απογοητεύεται και κανένας δεν είναι μόνος του. Έτσι κι εδώ οι φτωχοί γίνονται πλούσιοι, το άδικο και η κακία τιμωρούνται και η καλοσύνη ανταμείβεται. Ο γάμος και οι χαρές αποτελούν την ευτυχή κατακλείδα, που καταξιώνει την ένωση δύο ανθρώπων και τη διασφάλιση της αρμονίας και της συνέχισης της ζωής.

Στη δική μας δραματοποίηση, όλα αυτά ζωντανεύουν, χωρίς τη χρήση ιδιαίτερων σκηνικών ή αντικειμένων, μέσα από τα λόγια των αφηγητριών αλλά κυρίως μέσα από τις εικόνες που δημιουργούν τα ίδια τα παιδιά με τα σώματά τους ή τους διαλόγους τους, καθώς και με τη βοήθεια της μουσικής που υποβάλλει συναισθήματα και δημιουργεί μια ιδιαίτερα παραμυθένια ατμόσφαιρα. Στην παρουσίαση του ευτυχισμένου τέλους συμβάλλουν τα θρακιώτικα παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί.

 

Τα λαϊκό παραμύθι αποτελεί μια ανεπανάληπτη κληρονομιά που καθρεφτίζει τις ενδότερες ανάγκες και αναζητήσεις της κάθε κοινωνίας. Με την επανάληψή του από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, το παραμύθι γίνεται  πρότυπο συμπεριφοράς και σημείο αναφοράς που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Προσφέρει κάτι σπουδαιότερο από απλή διασκέδαση ενός ακροατηρίου, αφού το παραμύθι κατατάσσεται στα είδη της λογοτεχνίας. 

Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας

Θεατρική Διδασκαλία – Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Παπάζογλου, Σμαράγδα Μελαδιανού

Δασκάλα Χορού: Ιωάννα Βασιλειάδου

Ομάδα Θεάτρου ΛΕΚ: Ελένη Λαζαρίδου, Χριστίνα Λατσούδη, Άκης Κουτσούκης, Αγγελίνα Ιωαννίδου, Γιάννης Ιωαννίδης, Αρίσταρχος Ταμανάς, Αντιγόνη Ταμανά, Σωτηρία Τσουλουφίδου, Δροσιά- Ειρήνη Σιώμου, Αναστασία Φεστερίδου, Κων/να Κρυστάλλη, Ερατώ Στογιαννίδου, Ελένη Κιτσουκάκη, Πετρίνα Κιτσουκάκη, Ελένη Αντωνιάδου, Χρήστος Γεωργίου, Δήμητρα Γεωργίου, Βίκυ Κεφαλαδέλη, Ιάσονας Λάλας, Λουκάς Λακιρδακίδης, Ιωάννα Δαδάμη, Ζωή- Όλγα Βερμίσογλου, Χρύσα Αγγελοπούλου, Γρηγόρης Τσακμάκης, Παύλος Σαρόγλου, Αχιλλέας Σαρόγλου, Κορίνα Βικίδου, Βίκυ Μπελέφτα

 

Ομάδα Παραδοσιακών χορών ΛΕΚ: Αγγελίνα Ιωαννίδου, Γιάννης Ιωαννίδης, Αρίσταρχος Ταμανάς, Αντιγόνη Ταμανά, Σωτηρία Τσουλουφίδου, Ελένη Κιτσουκάκη, Πετρίνα Κιτσουκάκη, Βίκυ Κεφαλαδέλη, Ιωάννα Δαδάμη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Κων/νος Δαμπαλάς, Νάσος Τσακίρης, Χριστίνα Κριθάρα, Αλίκη Σταμάτη, Αναστασία- Χαριτίνη Γρηγοριάδου, Αγγελική Κοψίδα, Φωτεινή Νικολέτου, Φωτεινή Γεωργιάδου, Ελένη Σαββίδου

 

 

Θρακική Εστία Καβάλας

Αφηγήτριες: Παρθένα Ιωαννίδου, Γεσθημανή Κούφτα

Δασκάλα Χορού: Νίκη Δρομπαλή

 

Ομάδα παραδοσιακών χορών Θρακικής Εστίας: Εμμανουέλα Μήτογλου, Βασιλική Σιδηροπούλου, Άννα-Μαρία Τσακαλιάδη, Βενετία Κουτσογιάννη, Ιωάννα Τζούμα, Βασιλική Ζωγράφου, Μαρία Ναλμπάντη, Χίλτε-Βασιλική Κωνσταντινίδου, Στέλλα Ιώβη, Χαράλαμπος Θαγγόπουλος

 

 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

 

 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο ερασιτεχνικού θεάτρου. Επτά ερασιτεχνικές ομάδες της πόλης ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, μετά από πρόταση της Προέδρου κ. Κορίνας Χιώτη Πρασσά και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας κ. Θοδωρή Γκόνη, την αριστουργηματική κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Δωδέκατη Νύχτα».

Δύο βραδιές, στο κατάμεστο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί της περιοχής μας, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη θεατρική περίοδο.

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, συνάντηση μεταξύ της Προϊσταμένης κ. Σταυρούλας Δαδάκη, της Προέδρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας κ. Κορίνας Χιώτη – Πρασσά, του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Θοδωρή Γκόνη, του Προέδρου του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας κ. Σμαράγδου Κρεμύδα, της Γ. Γραμματέως κ. Πένυς Μαμαλιά και του Οργ. Γραμματέως κ. Μένιου Δημογέροντα.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η συζήτηση της ομόφωνης απόφασης που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για την πρόταση τοποθέτησης προσωρινής ράμπας, που θα εξυπηρετεί την ομαλή και ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, των εμποδιζόμενων αλλά και των ηλικιωμένων στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ Φιλίππων, πρόταση για την οποία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον η κ. Δαδάκη.

 

 Η Πρόεδρος κ. Κορίνα Χιώτη – Πρασσά, με μεγάλο σεβασμό στις ανάγκες των συμπολιτών μας και πιστεύοντας ότι ο Πολιτισμός και οι Τέχνες είναι για όλους, δηλώνει ότι το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας θα προχωρήσει στην άμεση τοποθέτηση της προσωρινής ράμπας.

 

Διεθνής διάκριση για το Φεστιβάλ Φιλίππων και το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας 
~
Τη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να ‘κατακτήσει’ το Φεστιβάλ Φιλίππων και το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας τις προσεχείς ημέρες, με δυο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Στις 25, 26 και 27 Απρίλιου ο «Ίων» του Ευριπίδη, η παράσταση που άνοιξε το 1ο Διεθνές Εργαστήρι Αρχαίου Δράματος στις Κρηνίδες σε παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων το 2017, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, με τους Κωνσταντίνο Μπιμπή, Δήμητρα Χατούπη και Νίκο Τουλιάτο επί σκηνής, παρουσιάζεται στο θέατρο «THE TANK» του Μανχάταν με αγγλικούς υπέρτιτλους. Ώρα έναρξης 20.00. Ενώ ανήμερα της πρωτομαγιάς το Πανεπιστήμιο του Brooklyn τιμά τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, Θοδωρή Γκόνη.

Αναλυτικότερα, ο Θοδωρής Γκόνης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Brooklyn College της Νέας Υόρκης, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης της Αμερικανίδας Σκηνοθέτιδος Laura Tesman και των συναδέλφων της. Η ομιλία του, με τίτλο «Οδυσσέας, ο ήρωας της καρτερίας, η Τέχνη της επιβίωσης και ο νόστος», αντλεί το θέμα της από το φετινό «Φεστιβάλ Φιλίππων 2019» το οποίο είναι αφιερωμένο στην Οδύσσεια του Ομήρου. Ώρα έναρξης εκδήλωσης 14.00. Τους καλλιτέχνες-εκπροσώπους του Φεστιβάλ Φιλίππων και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και τον Θοδωρή Γκόνη θα υποδεχθεί ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη κος Κωνσταντίνος Κούτρας την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 12.00.