ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

(CPV: 92312000-1)

Κ.Α. 64-98-08

 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων

10 Ιουλίου, προβολή ντοκιμαντέρ στον Ζέφυρο, «Η Ανατολή έδυσε».

PROJECTOR 10.000.ANSI, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΗ, ΗΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

 

14 Ιουλίου, «Στον μυστικό κήπο» του Νίκου Κυπουργού, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

ΣΥΣΤΗΜΑ P.A. ΗΧΕΙΩΝ LINE ARRAY με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ και τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ   ΤΟΥΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 48 STEREO ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΔΕΚΑ MONITORS 15’’ με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ και τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ , ΟΚΤΩ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 1000 watts, ΤΕΣΣΕΡΑ DIMMERS 6000 watts ΕΚΑΣΤΟ, ΤΡΑΣΣΕΣ. ΠΙΑΝΟ, ΝΤΡΑΜΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΚΙΘΑΡΑΣ,ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΠΑΣΟΥ, ΣΥΝΘΕΣΑΙΖΕΡ

 

29 & 30 Ιουλίου, «Βάρδα Μπένε»

HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, CD PLAYERS

 

5 Αυγούστου, «The Golden Odyssey»

HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, CD PLAYERS, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ

 

6 Αυγούστου, «Οδυσσέα, κάνε μου like»

HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΚΟΝΣΟΛΑ, MONITORS, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, LAPTOP, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ

 

11 Αυγούστου, «Οδύσσεια στην ποντιακή διάλεκτο»

HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, CD PLAYERS, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ

 

17 Αυγούστου, θεατρική δράση στο 7ο δημοτικό – Δραματική σχολή του Κρατικού

HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΚΟΝΣΟΛΑ, MONITORS, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, LAPTOP, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ

 

19-21 Αυγούστου, «Ο Οδυσσέας ποιητής και ραψωδός».

HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, CD PLAYERS, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ

 

22 Αυγούστου, ομιλία δύο προσώπων στον Φάρο

ΣΥΣΤΗΜΑ P.A. HXEIA με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, CD PLAYERS, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ

 

23 Αυγούστου, μουσική εκδήλωση με τους αδερφούς Καλογεράκη.

ΣΥΣΤΗΜΑ P.A. ΗΧΕΙΩΝ LINE ARRAY με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ και τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  ΤΟΥΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΤΕΣΣΕΡΑ MONITORS 15’’ με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ και τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΕΞΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΔΥΟ  ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

 

28 Αυγούστου, συναυλία στο Φρούριο από τον Σύλλογο Μικρασιατών

ΣΥΣΤΗΜΑ P.A. ΗΧΕΙΩΝ LINE ARRAY με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ και τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 24 ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΕΞΙ MONITORS 15’’ με τους ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ και τους ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΕΚΑΕΞΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΧΕΙΛΟΦΩΝΑ.

 

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α 24% 6.000,00 ΕΥΡΩ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παρούσα υπηρεσία ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις,

α) Ν. 3463/2006 Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

β) Ν. 3852/2010

γ) Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 2 Οικονομική Προσφορά

Στην τιμή θα περιέχονται όλες οι επιβαρύνσεις που πιθανόν να βαρύνουν την υπηρεσία. Οι τιμές να δίνονται για το σύνολο της υπηρεσίας που θα χρειαστεί, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της έκθεσης σε ξεχωριστό φάκελο.

ΑΡΘΡΟ 3 Κριτήριο Κατακύρωσης

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο της προσφερόμενης υπηρεσίας και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της έκθεσης.

ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωμή προμηθευτή

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία της υπηρεσίας, θα παραδίδονται και θα βεβαιώνονται από το αρμόδιο όργανο ή επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 5 Αναθεώρηση τιμών – Αναπροσαρμογή επέκταση της προμήθειας

Η τιμή της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της υπηρεσίας αυτής και δεν αναθεωρείται για κανένα λόγο. Για την υπηρεσία αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρμογή τιμής ή αύξηση των παροχών πέραν απ αυτά πού προβλέπονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 6 Φύση της υπηρεσίας

Ο ανάδοχος, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσία για την οποία κατέθεσε προσφορά, εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.

 

ΑΡΘΡΟ 7 Τόπος παράδοσης

Ως τόπος παράδοσης ορίζονται τα σημεία πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. Η τιμή της υπηρεσίας θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις που πιθανόν θα προκύψουν.

ΑΡΘΡΟ 8 Παράδοση – Προθεσμία εκτέλεσης – Υπέρβαση προθεσμίας

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή παραλαβής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν που περιγράφεται στην παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή (για λόγους ανωτέρας βίας) σε κάποια από τις ημερομηνίες, τότε ο ανάδοχος θα ενημερωθεί έγκαιρα από το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.

ΑΡΘΡΟ 9 Εγγυήσεις

Οι διαγωνιζόμενοι στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να καταθέσουν:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας για τις ανάγκες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

 

 

Η Πρόεδρος                                                                Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας                                           του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

                                                           

 

Κ. Χιώτη                                                                     Θ. Γκόνης