ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

62ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.000,00 € συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 64-98-08)

  3. Την με αριθμό 59/2019 απόφαση που αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων, με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκριση προδιαγραφών

  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 61/13-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του 62ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται: τεχνική προσφορά με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αποδέχεται τους όρους της υπ’αριθμ. 179-13/6/2019 τεχνικής έκθεσης, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική τους προσφορά, στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, οδός Φιλίππου 4, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 8/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ..

 

 

Η Πρόεδρος                                                                 Ο Καλλ. Διευθυντής

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας                                             του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

 

 

Κυριακή Χιώτη                                                            Θεόδωρος Γκόνης