ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 2.713,12 € ΣΎΜΠΕΡΙΛ. Φ.Π.Α. 24%
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 
2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 64-98-99)
 
3. Την με αριθμό 57/2019 απόφαση Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ, προμήθειας δομικών
υλικών για διορθωτικές εργασίες προσωρινής βελτίωσης τμήματος διαδρομής
πρόσβασης επισκεπτών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα, εμποδιζόμενων αλλά και
ηλικιωμένων ανθρώπων προς το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με απ’ ευθείας ανάθεση
– έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
 
4. Την με αριθμό πρωτ.Α.Α.Υ.65/28-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
δομικών υλικών για διορθωτικές εργασίες προσωρινής βελτίωσης τμήματος
διαδρομής πρόσβασης επισκεπτών ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα, εμποδιζόμενων
αλλά και ηλικιωμένων ανθρώπων προς το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο θα περιλαμβάνεται: τεχνική προσφορά με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης
όπου θα αποδέχεται τους όρους της υπ’αριθμ. 193-24/6/2019 τεχνικής έκθεσης,
φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και
πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική
τους προσφορά, στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, οδός Φιλίππου 4, Τ.Κ. 65403
 
Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 1/7/2019 και ώρα 12:00 π.μ.
 
Η Πρόεδρος Ο Καλλ.Διευθυντής
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας
Κυριακή Χιώτη Θεόδωρος Γκόνης