ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.976,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
(CPV: 44221200-7)
Κ.Α. 11-07-01
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση πόρτας
εισόδου στο θέατρο Α.Βαλάκου
Το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας σκοπεύει να τοποθετήσει καινούργια πόρτα στην
είσοδο του θεάτρου Α.Βαλάκου, προκειµένου να αντικατασταθεί η παλιά και
να γίνεται µε ευκολότερο και πιο γρήγορο τρόπο η διέλευση των θεατών κατά
την προσέλευσή τους στο θέατρο.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΛΑΚΟΥ
Πλαίσιο αλουµινίου όπου απαιτείται για την συγκράτηση των
υαλοπινάκων (σταθερών και ανοιγόµενων) ανοδιωµένο στο φυσικό του
χρώµα ασηµί ή ηλεκτροστατική βαφή χρώµατος γκρι, ή ασηµί
(Ελάχιστο πάχος ανοδίωσης 20 µικρά και ηλ.βαφής 80 µικρά).
Τα σταθερά στοιχεία των υαλοπινάκων θα είναι 10 mm στο συνολικό
τους πάχος µε την τεχνική triplex (5mm + 5mm).
Τα ανοιγόµενα τµήµατα (πόρτες) θα είναι στο µέγιστο φάρδος τους 1
µέτρο η κάθε µία και θα είναι τύπου security.
Tα πόµολα και οι µεντεσέδες, όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία
σύνδεσης των υαλοπινάκων θα αποτελούνται από ασηµί εξαρτήµατα
(ροζέτες, µπουλόνια κ.α.).
Οι χειρολαβές των θυρών θα είναι διπλής συγκράτησης και θα
υπάρχουν και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό αυτών.
Η κάθε πόρτα θα έχει δεύτερη κλειδαριά ασφαλείας.
Η πόρτα θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια που
συνοδεύουν την εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας του θεάτρου και
µε τις τεχνικές απαιτήσεις που αυτή ορίζει.
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η αυθηµερόν αποξήλωση και
αποµάκρυνση της παλιάς πόρτας και η τοποθέτηση της καινούργιας.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 Ισχύουσα νοµοθεσία.
Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν οι παρακάτω νόµοι και διατάξεις,
α) Ν. 3463/2006 ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
β) Ν. 3852/2010
γ) Ν. 4412/2016
ΑΔΑ: 6Υ56ΟΚΜΑ-0ΑΧ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.01 13:22:18
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΡΘΡΟ 2 Οικονοµική Προσφορά
Στη τιµή των υλικών της µελέτης θα περιέχονται όλες οι επιβαρύνσεις
εργασιών µεταφοράς, τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιµής και παράδοσης σε
πλήρη λειτουργία χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας. Οι τιµές να
δίνονται για το σύνολο των υλικών που θα χρειαστούν όπως περιγράφονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της έκθεσης σε ξεχωριστό φάκελο.
ΑΡΘΡΟ 3 Κριτήριο Κατακύρωσης
Η Κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής
στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών και θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 4 Πληρωµές προµηθευτή
Τα τιµολόγια θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των υλικών
πού θα εγκαθίστανται και θα βεβαιώνονται από το αρµόδιο όργανο ή
επιτροπή παραλαβής και θα προωθούνται στο λογιστήριο για έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.
ΑΡΘΡΟ 5 Αναθεώρηση τιµών – Αναπροσαρµογή επέκταση της
προµήθειας
Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και
αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης της προµήθειας αυτής και δεν
αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Για την προµήθεια αυτή δεν είναι δυνατόν να
υπολογιστεί αναπροσαρµογή τιµής ή αύξηση των τεµαχίων πέραν απ αυτά
πού προβλέπονται από το ενδεικτικό τιµολόγιο της µελέτης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6 Φύση και ποσότητα των ζητουµένων προϊόντων
Ο ανάδοχος προµηθευτής, δηλαδή ο προµηθευτής των ειδών στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Καβάλας, δεν έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να προµηθεύσει κάποιο είδος για
το οποίο κατέθεσε προσφορά (είτε λόγω άσχηµων καιρικών συνθηκών ή
θεοµηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη
αναφέρονται αναλυτικά µέσα στην µελέτη.
ΑΡΘΡΟ 7 Τόπος παράδοσης
Ο τόπος παράδοσης ορίζεται το θέατρο Α.Βαλάκου. Η τιµή των υλικών θα
περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις των εργασιών τοποθέτησης και σύνδεσης,
µεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8 Παράδοση – Προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας –
Υπέρβαση προθεσµίας
Η παράδοση των υλικών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την επιτροπή
παραλαβής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας. Ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης
των προς προµήθεια υλικών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες από την
υπογραφή της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9 Εγγυήσεις
Οι διαγωνιζόµενοι στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να καταθέσουν:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία θα δηλώνουν την εγγύηση
καλής λειτουργίας των υλικών για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ηµεροµηνία
παράδοσης τους.

Ο Προϊστάµενος
Μηχανικός Σκηνής
του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας
Η Πρόεδρος
του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

Σταυρίδης Ιωάννης Κυριακή Χιώτη