Προμηθεια και εγκατασταση κεντρικησ πορτασ εισοδου θεατρου α.βαλακου

Προϋπολογισμού 2.976,00 € συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  2. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α. 11-07-01)
  3. Την με αριθμό 14/2019 απόφαση προμήθειας και εγκατάστασης κεντρικής πόρτας εισόδου θεάτρου Βαλάκου, με απ’ ευθείας ανάθεση – έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
  4. Την με αριθμό πρωτ. Α.Α.Υ. 36/1-3-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής πόρτας εισόδου θεάτρου Βαλάκου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιλαμβάνεται: τεχνική προσφορά με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αποδέχεται τους όρους της υπ’αριθμ. 69-1/3/2019 τεχνικής έκθεσης, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο και σε ξεχωριστό φάκελο την οικονομική τους προσφορά, στα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας, οδός Φιλίππου 4, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, μέχρι την Δευτέρα 4/3/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Η Πρόεδρος

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας

 

 

Κυριακή Χιώτη